ช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องมือวัด : SCGC-REPCO Maintenance Co., Ltd.(RMT)

Date: 14 Jun 2024

Location: Rayong, Thailand

Company: The Siam Cement Public Company Limited

Job Summary:

ดูแลเรื่องงาน CM+ PM Calibration ของอุปกรณ์ Field instrument ประเภท Transmitter type ต่าง ๆ Valve เช่น Control, On-Off เป็นต้น รวมถึง ทำการวิเคราะห์หา Solution ในการแก้ไขปัญหาที่หน้างานให้สามารถ recover กลับมาใช้งานได้ปกติ มีทักษะทางด้านช่าง เช่น การติดตั้งประกอบอุปกรณ์ ตามแบบ Engineering DWG ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน report และงานในระบบ SAP และปฏิบัติงานภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัยที่บริษัทกำหนดได้อย่างถูกต้อง

Responsibilities:

ดูแลเรื่องงาน CM+ PM Calibration ของอุปกรณ์ Field instrument ทำการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขอุปกรณ์ได้ ดำเนินการใช้งานระบบ SAP เพื่อทำการบันทึกประวัติและ Manage งาน CM+PM ได้ สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการได้ตามเป้าหมาย และปฏิบัติงานภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัยที่บริษัทกำหนดได้อย่างถูกต้อง

Qualifications:

  • จบการศึกษา ระดับ ปวส. สาขา เครื่องมืดวัดและควบคุม
  • สำหรับผู้สมัครชายทุกคนต้องพ้นภาระทางทหาร หรือ สำเร็จ รด.ปี 3
  • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และมีใจรักการบริการ


Job Segment: ERP, SAP, Network, Maintenance, Engineer, Technology, Manufacturing, Engineering