ช่างเทคนิคบำรุงรักษาไฟฟ้า : SCGC- REPCO Maintenance Co., Ltd.(RMT)

Date: 14 Jun 2024

Location: Rayong, Thailand

Company: The Siam Cement Public Company Limited

Job Summary:

ปฏิบัติตามแผนงาน การสั่งงานภายในแผนก โดยมีเป้าหมายหลักของงานบำรุงรักษาให้สอดคล้องแผนที่กำหนดโดย

ผู้บังคับบัญชา ให้เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพให้ได้คุณภาพของงานตามที่กำหนดและครอบคุลมในเรื่องสิ่งแวดล้อม และชุมชน หาแนวทางปรับปรุงระบบงาน เครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

Responsibilities:

  • ปฏิบัติการซ่อมบำรุงไฟฟ้า ตามที่ได้มอบหมายจาก หัวหน้างาน หรือ วิศวกรไฟฟ้า
  • สนับสนุนการซ่อมบำรุงฉุกเฉินนอกเวลางานตลอด 24 ชม.(On Call)
  • ร่วมสนับสนุนกิจกรรม คุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

 

Qualifications:

  • จบการศึกษา ระดับ ปวส. ช่างไฟฟ้า
  • สำหรับผู้สมัครชายทุกคนต้องพ้นภาระทางทหาร หรือ สำเร็จ รด.ปี 3
  • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และมีใจรักการบริการ


Job Segment: Network, Maintenance, Technology, Manufacturing