Loading...
Share this Job

M&E Engineer (Electrical/Mechanical Engineering) - 1-year contract

Date: 23-Oct-2021

Location: Bangkok, Thailand

Company: The Siam Cement Public Company Limited

Job Summary:

ออกแบบ-วิเคราะห์ จัดทำแบบงานระบบ M&E และ Technology สำหรับงานก่อสร้างต่อเติม และ Renovate, พัฒนาระบบการออกแบบงานระบบให้เป็นแบบ Modular and Pre-Selected และ พัฒนาระบบการก่อสร้าง M&E และ Technology ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดทำมาตรฐานงาน และ BOQ ที่สอดคล้องกับแนวทางการทำงานของบริษัทฯ

Responsibilities:

•    ออกแบบและวิเคราะห์ งานระบบ M&E และ Technology สำหรับงานก่อสร้างต่อเติม ตามกรอบแนวทางของบริษัทฯ และตามวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
•    ออกแบบและวิเคราะห์ งานระบบ M&E และ Technology สำหรับงาน Renovate รวมถึงการดัดแปลงอาคาร ตามกรอบแนวทางของบริษัทฯ และตามวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
•    จัดทำรายละเอียดรายการคำนวณ แบบก่อสร้าง และรายละเอียดประกอบแบบ M&E เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง และใช้ในการก่อสร้างตามกรอบแนวทางของบริษัทฯ และตามวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
•    ลงนามออกแบบ ในแบบก่อสร้าง และเอกสารขออนุญาติดัดแปลงอาคาร ของทางราชการ
•    พัฒนาระบบการออกแบบงานระบบ M&E และ Technology ให้เป็น Modular และ Pre-Selected พร้อมกำหนด P-Rule ในการใช้งาน
•    พัฒนาระบบการจัดทำแบบก่อสร้างงานระบบ M&E และ Technology
•    จัดทำมาตรฐานงานก่อสร้าง งานระบบ M&E รวมทั้งงาน  Technology 
•    พัฒนาระบบการก่อสร้าง งานระบบ M&E และ Technology ให้สามารถก่อสร้างได้ง่าย รวดเร็ว มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน และทิศทางการขยายตัวของบริษัทฯ
•    พัฒนา BIM Object ตามแนวทางการพัฒนาระบบ BIM ของบริษัทฯ
•    จัดทำหลักสูตรการพัฒนาความรู้งานก่อสร้าง ในด้าน ด้านระบบ M&E และ Technology
•    ศึกษา พัฒนาและกำหนดวิธีการถอดประมาณในการทำ BOQ ที่สามารถใช้ได้จริง ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในหมวดงานที่ได้รับมอบหมาย
•    จัดทำ BOQ standard ในหมวดงานที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้องและรายละเอียดครบถ้วน

Qualifications:

•    ปริญญาตรี/โท. วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเครื่องกล
•    มีประสบการณ์ในการพัฒนาสินค้าหรือ Solution สำหรับงานด้านระบบไฟฟ้า,ปรับอากาศและสุขาภิบาล อย่างน้อย 3 ปี
•    มีประสบการณ์ออกแบบงานด้านระบบไฟฟ้า,ปรับอากาศและสุขาภิบาล อย่างน้อย 3 ปี
•    หากมีประสบการณ์ในงานระบบภายในบ้านพักอาศัยหรืออาคารพักอาศัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•    ต้องสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
•    ทักษะในการอ่านแบบ 3D และแบบก่อสร้างได้ดี
•    มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี มี Service Mind
•    สามารถขับรถยนต์ได้
•    มีใจรักงานบริการ
•    สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
•    สามารถปฎิบัติงานใน Site งานก่อสร้างได้
•    สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
•    กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าตัดสินใจ


Job Segment: Electrical Engineering, Mechanical Engineer, Engineer, Electrical, Design Engineer, Engineering