Loading...
Share this Job

ที่ปรึกษางานสำรวจ วุฒิปวส. - Inspection officer (สัญญาจ้าง)

Date: 14-Oct-2021

Location: Bangkok and Upcountry, Thailand

Company: The Siam Cement Public Company Limited

Job Summary:

สำรวจสภาพพื้นที่หน้างาน จุดที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษและสอบถามความต้องการของลูกค้าในเบื้องต้น ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงประเมินผลกระทบ หรือวิธีการทำงานก่อสร้างที่อาจจะจะมีผลต่อลูกค้าได้ทั้งอาคารและความเป็นอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดตามสภาพหน้างานจริง ส่งมอบข้อมูลงานสำรวจให้แก่ฝ่ายที่เดี่ยวข้องให้ได้ตามมาตรฐานที่ทางบริษัทกำหนด

Responsibilities:

• สำรวจสภาพพื้นที่หน้างานและสอบถามความต้องการของลูกค้าในเบื้องต้น รวมถึงปัญหาและข้อจำกัดต่างๆ จากหน้างานจริง เพื่อประเมินวิธีการทำงาน
• ให้ความรู้และคำแนะนำกับลูกค้า เกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเชี่ยวชาญ 
• ตรวจสอบแบบจากทางนักออกแบบกับสภาพหน้างานจริงว่าสามารถทำได้หรือไม่ เพื่อทำการปรับแบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานจริง
• ประเมินผลกระทบ หรือวิธีการทำงานก่อสร้างที่อาจจะจะมีผลต่อลูกค้าได้ทั้งอาคารและความเป็นอยู่
• ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าตามความต้องการของลูกค้า และผู้ออกแบบ
• ประสานงานเรื่องขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนการสื่อสารความคืบหน้า  สภาพปัญหาและการแก้ไขให้ลูกค้าทราบ
• มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลงานทีมช่างตามมาตรฐานของบริษัท
• รายงานผลและปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเป็นระยะ ๆ
• สรุปผลการทำงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
• ศึกษา  พัฒนาความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ  เพื่อนำมาพัฒนางาน
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง  เพื่อศึกษาวิเคราะห์สอบถาม  ติดตามข้อมูล  ประสานงานการปฏิบัติงาน  ขอความร่วมมือ  ตอบปัญหา  ชี้แจงและแก้ไขปัญหาในเรื่อง   ต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่
• รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของบริษัท
• ปฏิบัติงานโดยมีแนวคิดด้าน  Innovation

Qualifications:

• จบการศึกษาในระดับปวส. สาขาก่อสร้างหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 3 ปี
• ต้องสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
• ทักษะในการอ่านแบบ 3D และแบบก่อสร้างได้ดี
• มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี มี Service Mind
• ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ / บริการบริษัท
• สามารถขับรถยนต์ได้
• มีใจรักงานบริการ
• สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่สุขอนามัยต่ำได้
• สามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้
• กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าตัดสินใจ


Job Segment: Inspection, Engineering