ช่างเทคนิคบำรุงรักษา (SCG Chemicals Pub Co., Ltd.)

Date: 26 May 2024

Location: Rayong, Thailand

Company: The Siam Cement Public Company Limited

Job Summary:

•  ปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตามที่ไดรับมอบหมายจากวิศวกร

Responsibilities:

• ปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตามที่ไดรับมอบหมายจากวิศวกรและวางแผนจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับงานซ่อมขนาดเล็ก 
• ทำรายงานผลการซ่อมบำรุงให้วิศวกร  รับผิดชอบดูแลรักษาเครื่องมือของบริษัท ที่อยู่ในความดูแลให้อยู่ในสภาพดี
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
• ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในกฏระเบียบความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทโดยเคร่งครัด

Qualifications:

• จบการศึกษาในระดับ ปวส. สาขา เครื่องกล , เทคนิคการผลิต , ไฟฟ้า , เตรื่องมือวัดและควบคุม
• สำหรับผู้สมัครชายทุกคนต้องพ้นภาระทางทหาร หรือ สำเร็จ รด.ปี 3


Job Segment: Network, Technology