Trade Marketing Executive (Retail)

Date: 4 Jun 2023

Location: Bangkok, Thailand

Company: The Siam Cement Public Company Limited

Job Summary:

 • ศึกษา, วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด ที่เป็นปัจจัยต่อการซื้อสินค้า เพื่อวางแผนในการทำกลยุทธ์ ให้สอดคล้องนโยบายของบริษัท และบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ ในช่องทางการจัดหน่ายของธุรกิจ

Responsibilities:

 • จัดทำแผนการตลาด, วางแผนการตลาด และกลยุทธ์, วิเคราะห์ข้อมูล, จัดทำกิจกรรมการตลาดในทุก ๆ ช่องทาง                                 
 • อาทิ ช่องทางค้าปลีก, ค้าส่ง, โครงการ และออนไลน์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ                                    
 • จัดทำข้อมูลต่าง ๆ และรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการตลาด, พฤติกรรมลูกค้า, และการวัดผลกิจกรรม                                    

Qualifications:

 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์
 • เกรดเฉลี่ยรวมมากกว่า 2.7 ในระดับปริญญาตรี และมากกว่า 3.30 ในระดับปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย  3 - 5 ปี
 • เดินทางต่างจังหวัดได้ครั้งคราว
 • มีความสามารถในการใช้ excel ในการวิเคราะห์ และ Power BI
 • TOEIC มากกว่าหรือเท่ากับ 550 คะแนน
   


Job Segment: Network, Technology