พนักงานคลังสินค้า (Chemicals -Thai Plastic and Chemicals Public Company Limited)

Date: 19 May 2023

Location: Rayong, Thailand

Company: The Siam Cement Public Company Limited

Job Summary:

ดูแลและตรวจสอบปริมาณสินค้าใน Silo โดยจัดทำเป็น Daily stock silo report เพื่อกระทบยอดและเปรียบเทียบ ระหว่างระบบ SAP กับของจริงให้ถูกต้องพร้อมแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ บันทึก Stock สินค้าที่จีดเก็บใน Silo ลงใน Silo Update board ทุกวัน และให้ถูกต้องอยู่เสอ ปฏิบัติและหรือดูแลควบคุมพนักงานคู่ธุรกิจปฏิบัติงานจ่ายสินค้าให้ถูกต้องตามคำสั่งของลูกค้าให้ถูกต้องและมีความปลอดภัย

Responsibilities:

ดูแลและตรวจสอบปริมาณสินค้าใน Silo ให้ถูกต้องระหว่าง SAP กับของจริง ปฏิบัติและหรือดูแลควบคุมพนักงานคู่ธุรกิจปฏิบัติงานจ่ายสินค้าให้ถูกต้องตามคำสั่งซื้อของลูกค้าและมีความปลอดภัย ปฏิบัติและหรือดูแลควบคุมพนักงานคู่ธุรกิจออกเอกสารการขายสินค้า การชั่งน้ำหนักของสินค้า วัตถุดิบและเศษวัสดุอุปกรณ์ ดูแลและตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ให้ใช้งานได้อยู่เสมอ เมื่อพบปัญหาการใช้งานให้แจ้งผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและได้ตามเป้าหมาย 

Qualifications:

• จบการศึกษาในระดับ ปวส. สาขาโลจิสติกส์,บัญชี,คอมพิวเตอร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
• สำหรับผู้สมัครชายทุกคนต้องพ้นภาระทางทหาร หรือ สำเร็จ รด.ปี 3
• สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้


Job Segment: Network, Warehouse, SAP, ERP, Manufacturing, Technology