Sales Executive - COTTO (North)

วันที่: 11 ธ.ค. 2566

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด - CBM 

หมายเลขคำขอ: 21710 

ประเภทการจ้างงาน: Permanent 

ฟังก์ชั่นงาน: งานขาย 

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ติดตามการขาย  วาง Spec และปิดการขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ
 • ติดต่อ ประสานงาน และดูแลการขายให้กับลูกค้ากลุ่ม Architect, Designer,  Developer, Contractor
 • ให้ข้อมูลสินค้า ทั้งก่อนและหลังการขายแก่ลูกค้าที่รับผิดชอบ
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่งและสภาพการแข่งขันของตลาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • ทำรายงานสรุปยอดขาย และ Update งานขายที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถปฏิบัติงานในเขตภาคเหนือตอนล่าง :  กำแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, สุโขทัย, อุทัยธานี, เพชรบูรณ์

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ  เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.70 
 • มีผลคะแนนสอบ TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบ
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 3-10 ปี 
 • มีความรู้และทักษะการขาย มีทักษะการสื่อสาร สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

 

Contact: Sarunya กุ๊ก Kalumpaboot 

Email: SARUNYAK@SCG.COM 

Tel: