Sales Representative - Graphic Paper Business

วันที่: 16 พ.ย. 2566

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด - Packaging 

หมายเลขคำขอ: 21397 

ประเภทการจ้างงาน: Permanent 

ฟังก์ชั่นงาน: งานขาย 

เนื้องานโดยย่อ:

เข้าพบลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ผลักดันการขาย ติดตามความเคลื่อนไหวทางการตลาด หาความต้องการของลูกค้า รวมถึงมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการขายสินค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ปฏิบัติงานขาย แนะนำสินค้า และติดตามผลการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ติดตามสถานการณ์ตลาดและจัดทำรายงานการขาย ความเคลื่อนไหวของลูกค้าและคู่แข่งในเชิงวิเคราะห์
 • ดูแลลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันให้พึ่งพอใจในผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท โดยการพบปะเยี่ยมเยียน สร้างความสัมพันธ์
 • พัฒนาลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท เพื่อขยายตลาด และเพิ่มยอดขายให้ได้ตามแบบแผนและหาโอกาสในการพัฒนาสินค้าใหม่ในกลุ่ม Copy Paper เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การตลาด หรืออื่นๆ  (G.P.A. > 2.70)
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC > 550)
 • สามารถใช้  MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการของลูกค้า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนองาน มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ เปิดใจรับฟังสิ่งใหม่ๆ
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง มุ่งมั่นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แน่นอน
 • มีใบขับขี่รถยนต์ ไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราวตามที่ได้รับมอบหมาย 
   

 

ติดต่อ: Yamonporn Jaipetch 

อีเมล์: YAMONPOJ@SCG.COM 

โทรศัพท์:  


ส่วนงาน: Graphic Design, Paper, Creative, Manufacturing