แชร์ตำแหน่งงานนี้

Assistant Manager:Digital Communication

วันที่: 9 มี.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม เพื่อสร้างแบรนด์ SCG ผ่าน Digital&Online Media
• วางแผน ควบคุมดูแลการจัดทำ Content Management/Online Activities ในเว็บไซด์และ Social Media ของ SCG
• ให้คำปรึกษาและวางแผนการสื่อสารผ่าน Digital&Online Media ให้หน่วยงาน/ธุรกิจใน SCG ทั้งในประเทศและ ASEAN
• ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์กลยุทธ์การใช้ Digital&Online Media เพื่อจัดทำแผนการสื่อสาร
• วางแผนและจัดทำแนวทางการสื่อสารกรณีเกิดวิกฤต ต่างๆ ทาง Digital&Online Media

คุณสมบัติ:

• จบการศึกษาระดับปริญาตรีหรือปริญญาโทสาขานิเทศศาสตร์/โฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ด้าน Content Management/ Digital&Online Media จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: