แชร์ตำแหน่งงานนี้

Assistant Financial Manager

วันที่: 3 เม.ย. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

 • งานด้านการทำประมาณการด้านการเงินเพื่อประกอบแผนธุรกิจของเอสซีจี และเพื่อสนับสนุนการทำงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันการจัดอันดับเครดิต
 • งานด้านบริหารเงินกู้ โดยการจัดหาและเจรจาสัญญาเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวให้แก่บริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ
 • งานด้านการติดตาม วิเคราะห์ คาดการณ์ สถานการณ์เศรษฐกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อสภาวะเศรษฐกิจและการเงินของกลุ่มประเทศหลัก (US, Europe,Japan, China) และประเทศในภูมิภาค ASEAN                  

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • จัดทำประมาณการด้านการเงิน (Financial Projection) ในภาพรวมเอสซีจี  สำหรับใช้ในการจัดทำ Medium Term Plan, Credit Rating, Annual Plan ฯลฯ และจัดเตรียมคำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้อง โดยประสานงานกับหน่วยงานภายในต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดหาเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวเมื่อมีความต้องการจากบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงานกับบริษัทย่อยนั้นๆ เพื่อให้ได้เงินกู้ที่เหมาะสมตามความต้องการของบริษัท รวมถึงการเจรจาสัญญาเงินกู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของเอสซีจี
 • จัดการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมทางการเงินต่างๆ
 • ติดตาม วิเคราะห์ แนวโน้มเศรษฐกิจ/การเงินและปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของ SCG ในประเทศที่ SCG ทำธุรกิจ/ลงทุน และกลุ่มประเทศหลัก และจัดทำรายงานวิเคราะห์
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และวางแผนทั้งในงาน Financial Projection บริหารเงินกู้และงานวิเคราะห์เศรษฐกิจ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาในสาขา เศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง            
 • ประสบการณ์ด้านการทำประมาณการ/การเงิน
 • สามารถเตินทางต่างประเทศได้

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: