กำลังโหลด...
แชร์ตำแหน่งงานนี้

วันที่: 14 พ.ย. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• As Quality Assurance, you will be responsible for ensuring high quality of software delivery and eliminating issues/defects injected throughout software development lifecycle. You will be responsible for ensuring that functional requirements and non-functional requirements are met using numerous manual testing and automated testing techniques. You will need to work closely with many teams within SCG to design a testing approach, plan and coordinate testing activities between teams/systems.
• Quality assurance role and responsibilities.
• Supervise infra/app security maintenance, devise/ endpoint security, access control and patch as well as pre-testing.
• Plan, design, develop and execute test phases to ensure quality software delivery.
• Manage and track defects throughout the software lifecycle.
• Conduct root cause analysis on high severity defects detected in Production Environment to identify injection phase(s)
• Perform or lead a team of quality assurance professionals to execute manual (functional/regression testing) /automated testing (functional test automation, load testing, performance testing, stress testing)

คุณสมบัติ:

• Bachelor or above degree in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, MIS, ICT or related field.
• Require at least 5 years of performing a quality assurance role.
• Experience in the QA team running large-scale testing will be a plus.
• Has strong analytical skills.
• Detail-oriented.
• Good team player with positive attitudes.
• Experience in test automation using test automation tools/frameworks such as Selenium, Robot Framework, Cypress.io, etc.


ส่วนงาน: Engineer, QA Engineer, Quality Assurance, Computer Science, Testing, Engineering, Technology