วันที่: 30 มิ.ย. 2567

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• Conducting financial and operational audits to assess the effectiveness of internal controls and compliance with policies and regulations.
• Identifying and evaluating risks and providing recommendations for improvement.
• Performing data analysis and reviewing financial statements to ensure accuracy and integrity.
• Assessing the efficiency and effectiveness of business processes and making recommendations for process improvements.
• Collaborating with management to develop and implement internal control procedures.
• Communicating audit findings and recommendations to management and preparing audit reports.

คุณสมบัติ:

• Bachelor degree in Accounting.
• At least 2.7 GPA for Bachelor Degree and 3.3 for Master Degree.
• TOEIC at least 550/IELTS at least 4.0/TOEFL at least 31/BULATS at least 40.
• Having experience in internal or external audit would be an advantage. (new graduates are welcome)
• Professional certifications such as Certified Internal Auditor (CIA) or Certified Public Accountant (CPA) are preferred.
• Be able to travel to province area for auditing.