Recycling Marketing Officer - SCG Packaging

วันที่: 21 เม.ย. 2567

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) - Packaging 

หมายเลขคำขอ: 22085 

ประเภทการจ้างงาน: Permanent 

ฟังก์ชั่นงาน: งานการตลาด 

เนื้องานโดยย่อ:

 • รับผิดชอบงานจัดซื้อและจัดการเศษกระดาษในประเทศ และจัดส่งให้กับโรงงานกระดาษในคุณภาพและราคาที่เหมาะสม รวมทั้งวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ของคู่แข่ง คู่ค้า ในตลาด เพื่อวางกลยุทธ์การซื้อที่เหมาะสม
   

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • จัดหาเศษกระดาษจากพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตามเป้าหมาย โดยการติดต่อขอซื้อเศษกระดาษและวัตถุดิบ Recycle จากผู้ขาย เช่น ร้านขายของเก่า พ่อค้าคนกลาง Primary source (Modern trade, Factory) ตามแผนการซื้อและเจรจาราคาที่เหมาะสม รวมถึงประสานงานขนส่งสินค้าเข้าโรงอัดกระดาษและโรงงานได้ตามแผนงานที่วางไว้
 • รับผิดชอบงานวางแผน พัฒนา หรือปรับปรุง Model รูปแบบการซื้อให้ได้ต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด
 • จัดแผนงาน Action Plan สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน Monthly Performance ได้
   

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การตลาด หรืออื่นๆ  (G.P.A. > 2.70)
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี(TOEIC > 550)
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและมีทักษะการซื้อการขาย, การวิเคราะห์สภาพตลาด, Supplier Segmentation
 • มีความรู้ในการพัฒนา Model รูปแบบการซื้อให้บริษัทได้ต้นทุนที่่เหมาะสมที่สุด
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รวมถึงมีวิธีคิดป้องกันปัญหาได้
 • Multi Tasking , Entrepreneurial mindset
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ เช่น พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก

 

ติดต่อ: Yamonporn Jaipetch 

อีเมล์: YAMONPOJ@SCG.COM 

โทรศัพท์: