กำลังโหลด...
แชร์ตำแหน่งงานนี้

วันที่: 29 ธ.ค. 2563

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:
หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• A user-centric design thinker who can create and translate concepts into user flows, wireframes, mockups, and prototypes that lead to intuitive user experience.​
• Curious and seek truly understand the customer by conducting user research to prove hypotheses, get continuous feedback in order to iterate and improve your design.​
• Gather and evaluate user requirements in collaboration with product managers and engineers​.
• Illustrate design ideas using storyboards, process flows, and sitemaps​.
• Develop UI mockups and prototypes that clearly illustrate Site functionality​.
• Prepare and present rough drafts to internal teams and key stakeholders​.
• Identify and troubleshoot UX problems (e.g. responsiveness)​.
• Conduct layout adjustments based on user feedback.

คุณสมบัติ:

• Proven experience as a UI/UX Designer or similar role​.
• Portfolio of design projects​.
• Knowledge of how to create a wireframe.
• Up-to-date knowledge of design software like Adobe Illustrator and Photoshop​.
• Team spirit; strong communication skills to collaborate with various stakeholders​.
• Good time-management skills​.
• BSc in Design, Computer Science or relevant field is not compulsory if candidates have a strong portfolio.


ส่วนงาน: Graphic Design, Computer Science, User Experience, Creative, Technology, Research