แชร์ตำแหน่งงานนี้

Supply Chain Analyst & Data Integrator - Packaging Business

วันที่: 1 ก.ย. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) - Packaging 

หมายเลขคำขอ: 13309 

ประเภทการจ้างงาน: Permanent 

ฟังก์ชั่นงาน: งานซัพพลายเชน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อจัดทำข้อมูลเพื่อมาแสดงในการแก้ไขและติดตามปัญหา รวมไปถึงการสอนและพัฒนาบุคคลที่เกี่ยวข้องในการยกระดับการทำงาน และลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนลงไป โดยใช้ application มาประยุกต์ใช้กับหน้างาน
  • เชื่อมโยงกระบวนการทำงานภายในบริษัท ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (ข้อมูลผลิตจนถึงขาย) เพื่อกำหนดโครงสร้างและออกแบบเครื่องมือที่ช่วยเก็บข้อมูล ประมวลผล ในการวางแผนและคาดการณ์แนวโน้มล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งวิเคราะห์หา Gap ที่สามารถลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในจุดต่าง ๆ
  • พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันระหว่างบริษัท/หน่วยงานย่อยต่าง ๆ รวมถึงบริษัทที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต

คุณสมบัติ:

  • ตรี/โท สาขา Industrial Engineering, Supply Chain Management, Data Analytics, MIS, IT หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง  (ตรี G.P.A. > 2.70 โท G.P.A. > 3.30)
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (TOEIC > 550)
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 - 4 ปี ด้าน Supply Chain Analysis, Supply Chain Project Management, Supply Chain System improvement  
  • มีทักษะด้านคิดวิเคราะห์ข้อมูล มีมุมมองธุรกิจแบบองค์รวม สามารถแก้ปัญหา และนำเสนอแนวทางที่เหมาะสม
  • มีทักษะด้าน Microsoft Office (Word/Excel/Power point/ Power BI)
  • มีทักษะด้าน SQL / Low Code Platform
  • Service Mind / Interpersonal skill / Communication skill / Agile & Flexibility

 

ติดต่อ: Phakyadar เพชร Taychamanoon 

อีเมล์: PHAKYADS@SCG.COM 

โทรศัพท์:  


ส่วนงาน: Industrial Engineer, Database, SQL, Project Manager, Engineer, Engineering, Technology