แชร์ตำแหน่งงานนี้

Supply Chain Development Engineer

วันที่: 28 ม.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

Domicile Company - BU: บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด - CBM - BPD (Building Products & Distribution) 

Requisition ID: 778 

Employment Type: พนักงานประจำ

Job Function: งานซัพพลายเชน 

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • ทำความเข้าใจและออกแบบ กระบวนการทำงาน Internal ทั้งหมดของธุรกิจ 
  • ออกแบบระบบการรับ-ส่งข้อมูล ในการทำงานระหว่างทีม
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน (1) Lean work process (2) ระบุวิธีการ Automate manual work process
  • ร่วมกับ Developer จัดทำ API เพื่อเชื่อมโยงระบบงานระบบที่แตกต่างกัน เช่น Database: SQL, SAP, HTML/PHP ให้ Synchronize กันได้

คุณสมบัติ:

  • จบการศึกษาระดัีบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Project Management หรือ Process Improvment  2 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะด้าน Visual Basic
  • มีทักษะถาษาอังกฤษในระดับดี TOEIC มากกว่าหรือเท่ากับ 550

 

Contact: Weerapon Pliasanthia 

Email: weerappl@scg.com 

Tel: 025865254 


ส่วนงาน: Developer, ERP, Engineer, Database, Web Design, Technology, Engineering, Creative

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: