ช่างเทคนิคบำรุงรักษาไฟฟ้า (REPCO Maintenance Co., Ltd.)

Date: 19 May 2023

Location: Rayong, Thailand

Company: The Siam Cement Public Company Limited

Job Summary:

 

ปฏิบัติตามแผนงาน การสั่งงานภายในแผนก โดยมีเป้าหมายหลักของงานบำรุงรักษาให้สอดคล้องแผนที่กำหนดโดยผู้บังคับบัญชา ให้เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพให้ได้คุณภาพของงานตามที่กำหนดและครอบคุลมในเรื่องสิ่งแวดล้อม

และชุมชน หาแนวทางปรับปรุงระบบงาน เครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

Responsibilities:

 

 

  • ปฏิบัติการซ่อมบำรุงไฟฟ้า ตามที่ได้มอบหมายจาก หัวหน้างาน หรือ วิศวกรไฟฟ้า
  • สนับสนุนการซ่อมบำรุงฉุกเฉินนอกเวลางานตลอด 24 ชม.(On Call)
  • ร่วมสนับสนุนกิจกรรม คุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

Qualifications:

  • จบการศึกษา ระดับ ปวส. ช่างไฟฟ้า
  • เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
  • สำหรับผู้สมัครชายทุกคนต้องพ้นภาระทางทหาร หรือ สำเร็จ รด.ปี 3
  • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และมีใจรักการบริการ


Job Segment: Maintenance, Network, Manufacturing, Technology