พนักงานคลังสินค้า (Chemicals -Thai Plastic and Chemicals Public Company Limited)

วันที่: 19 พ.ค. 2566

ตำแหน่งที่ตั้ง: ระยอง, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

• ควบคุมการตรวจรับ จัดเก็บ จ่ายสินค้า DI7T, Exp. ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตาม KPls ของหน่วยงาน และ Policy ของบริษัทฯ ควมคุมบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ และระบบต่างๆ ที่ใช้ในหน่วยงาน ปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ของบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• ควบคุมตรวจรับสินค้าสําเร็จรูปจาก Bagging,Compounding,lto,Sourcing และอื่นๆ 
• ควบคุมการจ่าย ย้ายสินค้าสําเร็จรูป ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
• ควบคุมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ KPIs และความปลอดภัย 
• การจัดการกําลังพล เครื่องมืออุปกรณ์ ต่างๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับภาระกิจประจําวัน 
• ควบคุมและปฏิบัติตาม ISO หรือมาตรฐานต่างๆ ของบริษัท

คุณสมบัติ:

• จบการศึกษาในระดับ ปวส. สาขาโลจิสติกส์,บัญชี,คอมพิวเตอร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
• สำหรับผู้สมัครชายทุกคนต้องพ้นภาระทางทหาร หรือ สำเร็จ รด.ปี 3
• สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้