แชร์ตำแหน่งงานนี้

ช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องกล Chemicals-REPCO MAINTENANCE CO., LTD (RMT)

วันที่: 23 พ.ย. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: ระยอง, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

•  ปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตามที่ไดรับมอบหมายจากวิศวกรเครื่องกล

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• ปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตามที่ไดรับมอบหมายจากวิศวกรเครื่องกลและวางแผนจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับงานซ่อมขนาดเล็ก 
• ทำรายงานผลการซ่อมบำรุงให้วิศวกรเครื่องกล รับผิดชอบดูแลรักษาเครื่องมือของบริษัท ที่อยู่ในความดูแลให้อยู่ในสภาพดี
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
• ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในกฏระเบียบความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทโดยเคร่งครัด

คุณสมบัติ:

• จบการศึกษาในระดับ ปวส. สาขา เครื่องกล , เทคนิคการผลิต
• เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
• สำหรับผู้สมัครชายทุกคนต้องพ้นภาระทางทหาร หรือ สำเร็จ รด.ปี 3


ส่วนงาน: Maintenance, Manufacturing