Field Operator (SCG Chemicals Pub Co., Ltd.)

วันที่: 26 พ.ค. 2567

ตำแหน่งที่ตั้ง: ระยอง, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

• ควบคุมเครื่องจักรพนักงานผลิต ให้อยู่ในค่าควบคุมและปลอดภัย รวมถึงสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและมอนิเตอร์ ตรวจสอบความผิดปกติต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

•  ควบคุมและจดบันทึกกระบวนการผลิตพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น
•  มอนิเตอร์ความผิดปกติในการผลิต
•  ตรวจสอบและบำรุงรักษาการทำงานของเครื่องจักร ให้ทำงานตามปกติ
•  บันทึกค่าภาวะเครื่องจักร เก็บตัวอย่าง ปรับปรุงสภาพเครื่องจักรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง   
•  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

• จบการศึกษาในระดับ ปวส. สาขา ปิโตรเคมี,ไฟฟ้า,เครื่องกล,เทคนิคการผลิต,อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม,เครื่องมือวัดและควบคุม,เมคคาทรอนิกส์
• เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
• สำหรับผู้สมัครชายทุกคนต้องพ้นภาระทางทหาร หรือ สำเร็จ รด.ปี 3
• สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้


ส่วนงาน: Equipment Operator, Manufacturing