Production Engineer - Thai MMA ,Chemicals Business

วันที่: 5 มิ.ย. 2567

ตำแหน่งที่ตั้ง: ระยอง, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด - Chemicals 

หมายเลขคำขอ: 21901 

ประเภทการจ้างงาน: Permanent 

ฟังก์ชั่นงาน: งานวิศวกรการผลิต และกระบวนการผลิต 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • รับความต้องการจากทีมขายแต่ละช่องทาง วางแผนการผลิต ควบคุม กำกับดูแลและตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามแผน
 • ให้คำแนะนำปรึกษา แก่หัวหน้างานผลิตและพนักงานปฏิบัติการในการดำเนินการผลิตประจำวันให้เป็นตามแผนคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามค่าควบคุม รวมถึงแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต (Problem solving) ที่เกิดขึ้น พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน 
 • กำกับดูแลให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี Reliability สูงสุด
 • ให้คำแนะนำในการมองหาโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต (Task achieving)
 • ควบคุมการทำงานของหน่วยงานให้ดำเนินการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน กฎหมาย และไม่ให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างโรงงาน"
 • ทำรายงาน Monthly report และอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering),เคมีเทคโนโลยี (Chemical Technology) หรือ วิศวกรรมปิโตรเคมี (Petrochemical Engineering) เท่านั้น
 • เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำปริญญาตรี 2.70 ขึ้นไป และปริญญาโทเกรดเฉลี่ย 3.30 ขึ้นไป
 • มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC มากกว่า 550 คะแนน
 • ประสบการณ์ 0-3 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในด้าน Production ของโรงปิโตรเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบ และสามารถทำงานเป็นทีม
 • มีวคามสามารถคิดวิเคราห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดระยองได้

 

ติดต่อ: Nitipon Komai 

อีเมล์: NITIPOKO@SCG.COM 

โทรศัพท์:  


ส่วนงาน: Chemical Engineer, Engineer, Engineering