Production Engineer (IE) - Samut Prakan

วันที่: 25 พ.ค. 2567

ตำแหน่งที่ตั้ง: สมุทรปราการ, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) - Packaging 

หมายเลขคำขอ: 22282 

ประเภทการจ้างงาน: Permanent 

ฟังก์ชั่นงาน: งานวิศวกรการผลิต และกระบวนการผลิต 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ร่วมกับหัวหน้าแผนกในฝ่ายผลิตวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 • ศึกษา ติดตาม ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • ปรับปรุง Work Flow ในสายการผลิต
 • ประสานงาน Total Productive Maintenance (TPM) ให้ค่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ควบคุมดูแลงานโครงการขยายงานของบริษัท
 • พิจารณา คัดเลือก ติดตั้งและตรวจรับเครื่องจักร และอุปกรณ์ในงานโครงการขยายงาน 
 • อบรม ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ (G.P.A. > 2.70)
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (TOEIC > 550) 
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 • สามารถไปปฏิบัติงานประจำบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานสมุทรปราการ)

 

ติดต่อ: Yamonporn ออม Jaipetch 

อีเมล์: YAMONPOJ@SCG.COM 

โทรศัพท์:  


ส่วนงาน: Engineer, Engineering