Loading...
Share this Job

ที่ปรึกษางานประเมินราคาอาวุโส (Senior BOQ) - Contract

Date: 18-Sep-2021

Location: Bangkok, Thailand

Company: The Siam Cement Public Company Limited

Job Summary:

ถอดแบบแปลนการออกแบบบ้าน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อนำมาคำนวณต้นทุนราคาในการก่อสร้างโดยคำนวณปริมาณการใช้วัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ได้อย่างครบถ้วน

Responsibilities:

• ถอดแบบและประเมินราคางานก่อสร้างและงานโครงการ
• คำนวณปริมาณงาน ถอดปริมาณวัสดุ อุปกรณ์หลัก เพื่อใช้ในการประเมินราคา
• คำนวณต้นทุนระบบทั้งโครงการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดการเสนอราคา
• รวบรวมราคาและตรวจสอบก่อนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• รับผิดชอบการจัดทำเอกสารเสนอราคา และส่งราคาตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งติดต่อประสานงานกับลูกค้าและ supplier เพื่อให้ได้ข้อมูลมาเพื่อใช้ในการประเมินราคา
• มีส่วนช่วยรับผิดชอบการวางแผนงานโครงการ โดยการ
- ประมาณราคาต้นทุนของโครงการ โดยใช้ข้อมูลจากการคำนวณต้นทุนในใบเสนอราคา
- ต่อรอง supplier เพื่อช่วยทำให้ต้นทุนของโครงการต่ำ
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

• จบวุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือ การก่อสร้าง
• มีประสบการณ์ถอดแบบงานบ้านพักอาศัยหรืองานแนวราบ อย่างน้อย 6 ปี
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
• หากสามารถใช้โปรแกรม เขียนแบบ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ