Accountant Staff (SCG Accounting Services), Bang Sue

Date: 2 Jun 2024

Location: Bangkok, Thailand

Company: The Siam Cement Public Company Limited

Domicile Company - BU: The Siam Cement Public Company Limited - Corporate 

Requisition ID: 22222 

Employment Type: Permanent 

Job Function: Accountant 

Job Summary:

Responsibilities:

 • จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงินของบริษัท ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
 • ติดตาม/ บันทึกการรับชำระเงินของลูกหนี้ในระบบให้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด
 • ตรวจสอบรายงานสรุปรายได้จากค่าเช่าประจำเดือนของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วน
 • จัดทำรายงานลูกหนี้ค้างชำระเพื่อทำให้บริษัททราบว่าต้องติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้และป้องกันไม่ให้เกิดหนี้สูญ
 • ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายของลูกหนี้ต่างประเทศเพื่อความถูกต้องครบถ้วน
 • จัดทำ ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือประจำเดือนเพื่อให้ถูกต้องและตรงกับบัญชีเงินฝากธนาคาร
 • จัดทำงบกระแสเงินสดของบริษัท
 • ประสานงานกับธนาคาร
 • ศึกษาหาข้อมูลทางเศรษฐกิจและตลาดเงินในต่างประเทศเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • ปฏิบัติงานให้การปิดบัญชีครบถ้วนสมบูรณ์

Qualifications:

 • จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาการบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ที่จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี เช่น Microsoft Excel หรือซอฟต์แวร์บัญชีอื่น ๆ

 

Contact: Samita Permpoonkanjana 

Email: SAMITAPE@SCG.COM 

Tel:  


Job Segment: Network, Technology