Share this Job

Administrative Staff (ปวส. บัญชี - สัญญาจ้างพิเศษ)

Date: 25-Jun-2022

Location: Bangkok, Thailand

Company: The Siam Cement Public Company Limited

Job Summary:

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัญชี - การเงิน - งบประมาณ - การจัดซื้อ จัดหา และงานสารบรรณ ธุรการของหน่วยงาน รวมถึงงานประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Responsibilities:

1.  งานบัญชี / การเงิน 
 - รับเอกสารวางบิล แจ้งหนี้   เจ้าหนี้ภายนอก (ในประเทศ - ต่างประเทศ) ผ่านระบบ Allpay / Blockchain
 - หน้าที่เบิกจ่ายเงินสดย่อย  ผจส. ของสำนักงาน  ผ่านระบบ Empay
-  สร้างฐานข้อมูล Vendor - Vendor  ใหม่ ทุกรายต้องเข้าระบบ VMM BPM ของหน่วยงานบัญชี 
 -  สร้างฐานข้อมูลการรับเงิน Vendor ต่างประเทศ - - Create ข้อมูล Bank เข้าระบบ Allpay 

2.  งานงบประมาณประจำปี / งบประมาณรายจ่ายลงทุน
-  รวบรวมงบประมาณบริหารทั่วไป จาก HR / บัญชีกลาง คีย์เข้าระบบ e-Budgeting
-  รวบรวมงบประมาณ Acction Plan จากส่วนงานต่าง ๆ ของ สนง. EBMO คีย์เข้าระบบ e-Budgeting
- ของบประมาณรายจ่ายลงทุน (ถ้ามีระหว่างปีงบประมาณ) ผ่านระบบ e-Asset  ของหน่วยงานบัญชีสินทรัพย์
 -  สรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายของแต่ละส่วนงาน 

3.  งานจัดซื้อ / จัดหา  
-  ออก PR  จัดซื้อสินค้า เช่าอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ  ผ่านระบบ SAP HANA
-  GR รับสินค้า ผ่านระบบ SAP HANA 
-  จัดทำแบบฟอร์มสำหรับการจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์นอกมาตรฐาน ตามที่ สำนักงานจัดหากำหนด
-  จัดซื้อสินค้าและอุปกรณ์สำนักงานของสำนักงานจัดหากลาง  ผ่านระบบ SCGPconnext

4.  งานประสานงานของส่วนงานต่าง ๆ ภายในสำนักงาน
-  รวบรวมข้อมูลการสั่งทำ Diary  ของสำนักงาน
-  จัดทำนามบัตรพนักงานในหน่วยงาน 
-  จองสถานที่สำหรับจัดงานต่าง ๆ  และประสานงานที่เกี่ยวข้อง
-  ติดต่อสั่งซื้อกระเช้าของขวัญ สำหรับส่งมอบให้กับสื่อมวลชนในโอกาสต่าง ๆ  
-  ประสานงานกับสื่อมวลชน ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ทีม Public Comm.
-  ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย จากแต่ละส่วนงาน
-  ขออนุมัติเดินทางต่างจังหวัดในระบบ Allpay 
-  ประสานงานการจองตั๋วเครื่องบินเดินทางของแต่ละส่วนงาน 
- จัดทำประกันภัยกลุ่มให้กับลูกค้าของแต่ละส่วนงาน
-  จองรถสำหรับพนักงานเดินทางไปปฏิบัติงานภายนอก

Qualifications:

• จบการศึกษาในระดับปวส. วุฒิ การบัญชี
• มีความรู้ด้านบัญชี-การเงิน, ระบบบัญชี, การจัดทำงบประมาณ, งานธุรการ-สารบรรณ, การจัดซื้อจัดจ้าง, คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
• มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มี Service Mind ประสานงานเก่ง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ใช้โปรแกรมระบบบัญชี เช่น SAP และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการทำงานด้านการบัญชี-การเงิน หรือระบบบัญชี
• สามารถรับการจ้างงานแบบสัญญาจ้างพิเศษได้ (สัญญาจ้างรายปี มีประกันสุขภาพ ประกันชีวิตให้)
• สามารถปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ บางซื่อได้


Job Segment: Network, SAP, ERP, Technology