Share this Job

Sale executive - SCG International

Date: 20-Sep-2022

Location: Bangkok, Thailand

Company: The Siam Cement Public Company Limited

Domicile Company - BU: SCG International Corporation Co., Ltd. - CBM 

Requisition ID: 17221 

Employment Type: Permanent

Job Function: Sales 

Job Summary:

Responsibilities:

หน้าที่หลัก (Scope of the role):

  1. รับผิดชอบงานการตลาดและงานขายสินค้ากลุ่ม casting Material  และ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Automotive business ทั้งที่นำเข้าและส่งออกให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้และศึกษาโอกาสการพัฒนาและขยายกลุ่มสินค้า รวมถึงสนับสนุนงานบริการหลังการขาย และกิจกรรมทางการตลาด
  2. วางแผนการสั่งซื้อ บริหารสต็อกสินค้า รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบและติดตามการซื้อขายให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา
  3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดของสินค้าที่รับผิดชอบ และนำมาปรับปรุงแผนงานตลาดและวางแผนกลยุทธ์
  4. พบปะเยี่ยมเยียนและให้บริการที่ดีต่อคู่ค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย โดยสอบถามปัญหาและช่วยร่วมแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้คู่ค้าเกิดความพอใจตามนโยบายคุณภาพของบริษัท
  5. พัฒนาตลาด/สินค้าใหม่ รวมทั้งติดต่อหาแหล่งผลิตที่เหมาะสมเพิ่มเติม
  6. ติดตามพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขในส่วนที่สามารถปฏิบัติได้เองรวมทั้งนำเสนอปัญหาและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้บังคับบัญชาในส่วนที่อยู่นอกเหนือความควบคุม

Qualifications:

คุณสมบัติ

  1. จบ ป.ตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีปสก. Sale อย่างน้อยสามปีขึ้นไป
  3. เกรด 2.7 ขึ้นไป

 

Contact: Weerapon โอ๊ต Pliasanthia 

Email: WEERAPPL@SCG.COM 

Tel:  


Job Segment: Network, Technology