Share this Job

Sale Executive (Coal - SCG International)

Date: 12-Nov-2022

Location: Bangkok, Thailand

Company: The Siam Cement Public Company Limited

Job Summary:

 • ดำเนินการค้าสินค้าพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมซีเมนต์ เยื่อกระดาษ ไฟฟ้า และอื่นๆ ที่ใช้ถ่านหิน รับผิดชอบสินค้า  เชื้อเพลิงแข็ง , และเชื้อเพลิงเหลว
 • จัดหาแหล่งขาย ประสานงานเรื่องวางแผนการตลาดและการขาย ตลอดจนการจัดส่งและติดตามการขายกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
 • รับผิดชอบเรื่องการหาตลาด  พัฒนาการขายและธุรกิจใหม่ๆ 
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ตลาดและจัดทำข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพในการวางแผนการซื้อและการขายของบริษัท
 • รักษายอดขาย และผลกำไรตามเป้าหมาย เพื่อให้ธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

Responsibilities:

1. งานด้านการค้า การตลาด และการขาย 35%
1.1 พัฒนาการค้าการตลาดในต่างประเทศโดยกำหนดกลยุทธ์ วิเคราะห์ตลาด คู่แข่ง เศรษฐกิจการเมือง ปรับปรุงแผนการตลาด ขยายตลาด กำหนดราคาแข่งขัน ส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มการขายและรายได้สูงสุด
1.2 บริหารการขายสินค้าคงคลังให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด และสร้างภาพพจน์บริษัทที่ดีต่อลูกค้า , ผู้ร่วมค้า
1.3 พิจารณาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าเพื่อรักษาตลาดที่สำคัญไว้
1.4 ติดต่อพบปะลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลและแนะนำสินค้าให้ลูกค้าทราบ เสนอสินค้าที่มีราคา คุณภาพและบริการจาก แหล่งผลิตอื่นที่ดีกว่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทในเครือฯและนอกเครือ โดยใช้หลัก CRM

2. งานจัดหาและเลือกสรรสินค้า เพื่อการนำเข้ามาขายหรือเป็นตัวแทน 15%
2.1 พัฒนาแหล่งผลิตสินค้า , หาแหล่งผลิตสินค้า เปรียบเทียบคุณภาพ ปริมาณการผลิต ราคา ความน่าเชื่อถือ ศึกษาคุณสมบัติและการใช้งานของสินค้าโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆ ในตลาดโลก เพื่อคัดเลือกผู้ผลิตที่ดี
2.2 รับผิดชอบด้านคุณภาพสินค้าที่ถูกต้อง สัญญาการค้าหรือเป็นตัวแทนผู้ผลิตในประเทศ 
2.3 สร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข่าวสารการตลาด ให้คำแนะนำปรึกษากับผู้ผลิต, ลูกค้าและผู้ใช้โดยตรง

3. งานด้านการผลิตและควบคุมการผลิต , งานด้านเทคนิควิศวกรรม 5%
3.1 พิจารณาการลงทุนทางธุรกิจพลังงานใหม่ๆ และศึกษาความเป็นไปได้และผลตอบแทนของโครงการ
3.2 ค้นคว้าสินค้าพลังงานใหม่ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัท , ให้คำปรึกษาทางเทคนิค
3.3 บริหารระบบการทำงานผลิต , ควบคุมผู้รับเหมา , จัดการการลงทุนและสินทรัพย์ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ

4. งานบริหารข้อมูล และวิเคราะห์การลงทุน / ธุรกิจใหม่ 20%
4.1 ติดตามและรวบรวมสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวของตลาดสินค้าพลังงาน , แนวโน้มธุรกิจ , คู่แข่ง
4.2 จัดทำข้อมูลตลาด เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนจัดหา การจัดเก็บสินค้าคงคลังให้เพียงพอกับการขาย
และการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัท เพื่อสอดคล้องกับทิศทางการตลาด

5. งานติดตามหลังการขาย 20%
5.1 ประสานงานการจัดส่งกับผู้รับเหมา การจัดหาเรือและขนส่ง การตรวจสอบคุณภาพสินค้า
5.2 ประสานงานกับผู้ผลิต ควบคุมคุณภาพ การส่งมอบให้เป็นไปตามข้อตกลงและความต้องการของลูกค้า
5.3 ติดตามการชำระสินค้ากับลูกค้า และประสานงานการชำระเงินให้กับผู้ขายต่างประเทศ
5.4 ติดต่อกับผู้ซื้อและผู้ผลิต ในกรณีที่มีการชดเชยค่าเสียหายด้านคุณภาพสินค้า

6. งานอื่นๆ ปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 5%
6.1 ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6.2 ปฏิบัติกิจกรรมตามนโยบายที่บริษัทมอบหมาย
6.3 ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อกำหนด ระเบียบบริษัทด้าน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6.4 เสนอแนะ ให้ข้อแนะนำในการปรับปรุงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Qualifications:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเกรดเฉลี่ยระดับป.ตรี ไม่ต่ำกว่า 2.70 และในระดับป.โทไม่ต่ำกว่า 3.30
 • สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพได้
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดซื้อ จัดหา อย่างน้อย 3-4 ปี
 • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม MS Office 
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (TOEIC มากกว่า 550)


Job Segment: CRM, Network, Technology