Loading...
Share this Job

ที่ปรึกษางานติดตั้ง วุฒิปวส. - Installation officer (สัญญาจ้าง)

Date: 02-Oct-2021

Location: Bangkok and Upcountry, Thailand

Company: The Siam Cement Public Company Limited

Job Summary:

วางแผน ตรวจสอบคุณภาพงาน ติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ดูแลและควบคุมการดำเนินงานของช่างให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพที่ทางบริษัทกำหนด

Responsibilities:

• วางแผนการดำเนินงานของช่างให้อยู่ภายในระยะเวลาที่ได้รับปากลูกค้าไว้
• สามารถกำหนดแผนงาน วันส่งของ กำหนดการตรวจสอบงานได้
• ประสานงานเรื่องขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนการสื่อสารความคืบหน้า  สภาพปัญหาและการแก้ไขให้ลูกค้าทราบ
• มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลงานทีมช่างตามมาตรฐานของบริษัท
• ควบคุมให้ทำงานตามขั้นตอนที่ถูกต้องและประสานงานแก้ไขปัญหาเพื่อให้งานเป็นไปอย่างราบรื่น  และเสร็จตามกำหนด
• ตรวจรับมอบงานจากผู้รับเหมาก่อนนัดส่งมอบงานให้ลูกค้า
• นัดลูกค้าตรวจรับมอบงาน พร้อมชี้แจงรายละเอียดด้านมาตรฐานผลงาน
• ประเมินผลความพึงพอใจลูกค้า
• รายงานผลและปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเป็นระยะ ๆ
• สรุปผลการทำงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
• ศึกษา  พัฒนาความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ  เพื่อนำมาพัฒนางาน
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง  เพื่อศึกษาวิเคราะห์สอบถาม  ติดตามข้อมูล  ประสานงานการปฏิบัติงาน  ขอความร่วมมือ  ตอบปัญหา  ชี้แจงและแก้ไขปัญหาในเรื่อง   ต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่
• รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของบริษัท
• ปฏิบัติงานโดยมีแนวคิดด้าน  Innovation

Qualifications:

• จบการศึกษาในระดับ ปวส. สาขา ก่อสร้างหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 1 ปี
• ต้องสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
• ทักษะในการอ่านแบบ 3D และแบบก่อสร้างได้ดี
• มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี มี Service Mind
• ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ / บริการบริษัท
• สามารถขับรถยนต์ได้
• มีใจรักงานบริการ
• สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่สุขอนามัยต่ำได้
• สามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้
• กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าตัดสินใจ


Job Segment: Installer, Manufacturing