พนักงานบัญชี (SCG Accounting Services) ปฏิบัติงานประจำ จ.เชียงใหม่

Date: 28 Nov 2023

Location: Chiang Mai, Thailand

Company: The Siam Cement Public Company Limited

Domicile Company - BU: The Siam Cement Public Company Limited - Corporate 

Requisition ID: 21571 

Employment Type: Permanent 

Job Function: Accountant 

Job Summary:

Responsibilities:


•    ดูแลและบันทึกข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธุรกิจของบริษัท
•    ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลการเงิน เช่น รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ และสถิติอื่น ๆ
•    จัดทำรายงานการเงินที่เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี
•    จัดทำรายงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ เจ้าหนี้ และรายงานภาษี
•    ติดต่อสื่อสารและสอบถามข้อมูลทางการเงินจากส่วนต่าง ๆ ในบริษัท

Qualifications:


•    จบการศึกษาในระดับ ปวส. สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•    มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในงานบัญชีและการเงิน
•    มีความรู้ในเรื่องของหลักการบัญชีทั่วไป ภาษีที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซื้อ/ภาษีขาย), ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย ภาษีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล
•    ความสามารถในการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี เช่น Microsoft Excel หรือซอฟต์แวร์บัญชีอื่น ๆ
•    สามารถทำงานทีมและสื่อสารได้เป็นอย่างดี
•    ทักษะการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ที่ดี

•    สามารถปฏิบัติงานประจำ ที่ จ.เชียงใหม่ ได้

 

Contact: Samita Permpoonkanjana 

Email: SAMITAPE@SCG.COM 

Tel:  


Job Segment: Network, Technology