Accountant - SCG Accounting Services ปฏิบัติงานประจำ จ.เชียงใหม่

Date: 26 Nov 2023

Location: Chiang Mai, Thailand

Company: The Siam Cement Public Company Limited

Job Summary:

Responsibilities:

  • ตรวจสอบเอกสาร บันทึกรายการจากขาย (ลูกหนี้) และภาษีที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบเอกสาร บันทึกรายการจากการซื้อ (เจ้าหนี้) และภาษีที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบเอกสาร บันทึกรายการจากการรับหรือจ่ายเงินจากธนาคาร รวมถึงการกระทบยอด (Bank Reconciliation)  
  • ตรวจสอบ ควบคุมรายการบัญชี และแก้ไขรายการบัญชีที่ไม่ถูกต้อง
  • จัดทำรายงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ เจ้าหนี้ และรายงานภาษี

Qualifications:

  • จบปริญญาตรีสาขาบัญชี
  • มีความรู้ในเรื่องของหลักการบัญชีทั่วไป ภาษีที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซื้อ/ภาษีขาย), ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย ภาษีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล
  • มีความสามารถในการใช้  Microsoft Office Excel, Word เป็นต้น
  • สามารถปฏิบัติงานประจำ ที่ จ.เชียงใหม่ ได้


Job Segment: Network, Technology