Loading...
 
Share this Job

Occupational Health and Safety Officer - Kanchanaburi

Date: 10-Jan-2022

Location: Kanchanaburi, Thailand

Company: The Siam Cement Public Company Limited

Domicile Company - BU: Siam Kraft Industry Co., Ltd. - Packaging 

Requisition ID: 9762 

Employment Type: Permanent

Job Function: Occupational health and safety 

Responsibilities:
 

  • พัฒนาระบบจัดการความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติการณ์และการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการ
  • ใช้มาตรการทางการจัดการ และพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมในการบ่งชี้ ประเมิน และควบคุมอันตรายจากกระบวนการ
  • สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้คำปรึกษาและประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการลดความเสี่ยงในกระบวนการ
  • รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยต่อหัวหน้างานและผู้บริหารของบริษัท

 

Qualifications:
 

  • ปริญญาตรี/โท สาขา วิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตรี G.P.A. > 2.70 โท G.P.A. > 3.30)
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC > 550)
  • มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้ดี
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ และกล้าแสดงความคิดเห็น
  • สามารถปฏิบัติงานประจำที่ วังศาลา กาญจนบุรี 

 

Contact: Phakyadar เพชร Taychamanoon 

Email: PHAKYADS@SCG.COM 

Tel:  


Job Segment: Network, Technology