Share this Job

Maintenance Engineer (ME) - Ratchaburi

Date: 16-Jun-2022

Location: Ratchaburi, Thailand

Company: The Siam Cement Public Company Limited

Domicile Company - BU: Thai Paper Co., Ltd. - Packaging 

Requisition ID: 14607 

Employment Type: Permanent 

Job Function: Maintenance & Inspection Engineer 

Responsibilities:

 • บริหารและวางแผนงานซ่อม ดำเนินการบำรุงรักษา และควบคุมคุณภาพงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • วิเคราะห์สาเหตุในการเกิดปัญหา และทำการแก้ไขปรับปรุง
 • จัดทำมาตรฐานการซ่อมบำรุง ถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าแผนกในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามข้อกำหนดระเบียบทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualifications:

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (G.P.A. > 2.70)
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (TOEIC > 550) 
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีทักษะในการบริหาร มีความเป็นผู้นำ และวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
 • ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำ Thai Paper Co.,Ltd (โรงงานบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี)

 

Contact: Phakyadar เพชร Taychamanoon 

Email: PHAKYADS@SCG.COM 

Tel:  


Job Segment: Maintenance Engineer, Network, Maintenance, Engineer, Engineering, Technology, Manufacturing