ช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องกล : SCGC-REPCO Maintenance Co., Ltd.(RMT)

Date: 5 Apr 2024

Location: Rayong, Thailand

Company: The Siam Cement Public Company Limited

Job Summary:

  • ควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับเครื่องกล, ทำงานตาม Schedule, Job method และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้เครื่องมือถอด-ประกอบ หรืออุปกรณ์วัดต่าง ๆ ได้
  • เบิกชิ้นส่วนตาม Project และแก้ไขปัญหาหน้างาน

Responsibilities:

  • เปิด work permit ดูแลความปลอดภัยหน้างาน
  • ควบคุมดูแลคุณภาพงานให้เป็นไปตาม scope of work และเป็นไปตามแผนโครงการ
  • Review job package, as built drawing และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualifications:

  • จบการศึกษา ระดับ ปวส.  เทคนิคเครื่องกล ,เทคนิคการผลิต
  • สำหรับผู้สมัครชายทุกคนต้องพ้นภาระทางทหาร หรือ สำเร็จ รด.ปี 3
  • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และมีใจรักการบริการ


Job Segment: Network, Maintenance, Technology, Manufacturing