Share this Job

พนักงานกระบวนการผลิต (Chemicals -Thai Plastic and Chemicals Public Company Limited)

Date: 10-Jan-2023

Location: Rayong, Thailand

Company: The Siam Cement Public Company Limited

Job Summary:

ควบคุมสภาวะการทำงานและขั้นตอนของกระบวนการผลิตได้ถูกต้อง ทำการเดินเครื่อง-หยุดเดินเครื่อง,ปิด-เปิดอุปกรณ์เครื่องจักรในสายการผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในสายการผลิต แจ้งและอธิบายลักษณะความผิดปกติต่าง ๆ ของเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อติดต่อประสานงานหน่วยงานซ่อมบำรุงและจัดทำสรุปปัญหาเครื่องจักรและกระบวนการผลิต เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

Responsibilities:

ควมคุมกระบวนการผลิตให้อยู่ในค่าควบคุมที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการผลิต

Qualifications:

• จบการศึกษาในระดับ ปวส. สาขา ปิโตรเคมี, เคมีอุตสาหกรรม หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
• สำหรับผู้สมัครชายทุกคนต้องพ้นภาระทางทหาร หรือ สำเร็จ รด.ปี 3
• สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้


Job Segment: Process Engineer, Network, Engineering, Technology