Production Engineer - TPE ,Chemicals Business

Date: 21 Apr 2024

Location: Rayong, Thailand

Company: The Siam Cement Public Company Limited

Domicile Company - BU: Thai Polyethylene Co., Ltd. - Chemicals 

Requisition ID: 21839 

Employment Type: Permanent 

Job Function: Production & Process Engineer 

Job Description:

 • จัดทำแผนการผลิตประจำเดือน และควบคุมดูแลการผลิต ให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้
 • จัดทำรายงาน Monthly report, Performance report, Monitoring report, Abnormal report, KPis report และวิเคราะห์ รายงานผล และปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
 • วางแผน ดูแลการทำงานให้เป็นไปตาม Action plan
 • ให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาด้านคุณภาพด้านการผลิต เป็นต้น
 • ควบคุมการทำงานให้เป็นไปอย่างปลอดภัยและไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
 • ควบคุม KPIs ในการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบตาม KPIs list และให้คำแนะนำกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขอกนอกค่าควบคุม
 • ควบคุมการทำงาน โดยคำนึ่งถึงความปลอดภัย,สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
 • เข้าร่วมประชุม Trouble shooting report เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและป้องกัน กับ ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประสานงานกับหน่วยงาน REPCO กรณีที่ Equipment มีปัญหาเพื่อให้มีการออกเอกสาร EPR (Equipment problem report)
 • ต้องรับผิดชอบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมงานโดยถือว่างานชีวอนามัย และความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบโดยตรงตามสายงานบริหาร
 • ประสานงานและปฏิบัติตามระบบบูรณาการ TIMS, ระบบ ISO 13485* และ มาตรฐานอื่น ๆ ที่บริษัทฯ นำมาใช้บริหารงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบมาตรฐาน TPM และ TOM
 • ผู้สังเกตพฤติกรรมความปลอดภัย (Observers)

Qualifications:

 • จบการศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering),เคมีเทคโนโลยี (Chemical Technology) หรือ วิศวกรรมปิโตรเคมี (Petrochemical Engineering) เท่านั้น
 • เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำปริญญาตรี 2.70 ขึ้นไป และปริญญาโทเกรดเฉลี่ย 3.30 ขึ้นไป
 • มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC มากกว่า 550 คะแนน
 • ประสบการณ์ 0-3 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในด้าน Production ของโรงปิโตรเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบ และสามารถทำงานเป็นทีม
 • มีวคามสามารถคิดวิเคราห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดระยองได้

 

Contact: Nitipon Komai 

Email: NITIPOKO@SCG.COM 

Tel:  


Job Segment: Chemical Engineer, Process Engineer, Network, Engineer, Engineering, Technology