Production Engineer (IE) - Samut Prakan

Date: 25 May 2024

Location: Samut Prakan, Thailand

Company: The Siam Cement Public Company Limited

Domicile Company - BU: SCG Packaging Public Company Limited. - Packaging 

Requisition ID: 22282 

Employment Type: Permanent 

Job Function: Production & Process Engineer 

Responsibilities:

 • ร่วมกับหัวหน้าแผนกในฝ่ายผลิตวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 • ศึกษา ติดตาม ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • ปรับปรุง Work Flow ในสายการผลิต
 • ประสานงาน Total Productive Maintenance (TPM) ให้ค่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ควบคุมดูแลงานโครงการขยายงานของบริษัท
 • พิจารณา คัดเลือก ติดตั้งและตรวจรับเครื่องจักร และอุปกรณ์ในงานโครงการขยายงาน 
 • อบรม ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง

Qualifications:

 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ (G.P.A. > 2.70)
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (TOEIC > 550) 
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 • สามารถไปปฏิบัติงานประจำบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานสมุทรปราการ)

 

Contact: Yamonporn ออม Jaipetch 

Email: YAMONPOJ@SCG.COM 

Tel:  


Job Segment: Process Engineer, Network, Engineer, Engineering, Technology