วันที่: 31 พ.ค. 2567

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Provide legal advice and support to the company's business units on a wide range of legal issues.
 • Review and draft legal documents, including contracts, agreements, and policies.
 • Conduct legal research to stay up-to-date with changes in laws and regulations that may impact the company.
 • Assist in the negotiation and drafting of contracts with external parties.
 • Collaborate with internal stakeholders to ensure legal compliance in business operations.
 • Monitor and manage legal risks and ensure that appropriate measures are in place to mitigate them.
 • Represent the company in legal proceedings, when necessary.
 • Stay informed about developments in the legal industry and proactively identify areas where legal advice or support may be required.
 • Work closely with internal teams to provide training and guidance on legal matters.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's degree in law or a related field.
 • Admitted to practice law in the relevant jurisdiction.
 • 0-5 years' of experience as a legal counsel or in a similar role.
 • Strong knowledge of corporate law, contract law, and other relevant legal areas.
 • Excellent analytical, problem-solving, and decision-making skills.
 • Strong communication and interpersonal skills.
 • Ability to work independently and collaboratively in a fast-paced environment.
 • Attention to detail and the ability to manage multiple tasks simultaneously.


ส่วนงาน: Research